ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО АТ «ЛЮКС»

Відомості про підприємство
Код за ЄДРПОУ: 32880322
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "ЛЮКС"
Скорочене найменування (згідно Статуту): АТ "ЛЮКС"
Юридична адреса: 08700, Київська область, Обухівський район, село Плюти, вулиця Київська, будинок 102
Керівник: Генеральний директор – Перерва Юлія Юріївна
Код території за КОАТУУ: 3223110501
Регіон: Київська область
Зберігач, що обслуговує емітента: ПАТ "ПУМБ"
Депозитарій, що обслуговує емітента: ПАТ "Національний депозитарій України"
Державна реєстрація
Дата реєстрації: 07.04.2004
Орган: Виконавчий комітет Донецької міської ради
Вид економічної діяльності
Код за КВЕД: 68.20
Найменування: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Контактна інформація
Телефон: (044) 455 82 12

Повідомлення про загальні збори

Шановні акціонери!
«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС» (ідентифікаційний номер 32880322) повідомляє про скликання відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України Наглядовою радою річних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» наводимо інформацію щодо проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів:

Інформація в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС»

Україна, 08700, Київська область, Обухівський район, село Плюти, вулиця Київська, будинок 102

Дата, час та місце проведення загальних зборів:

30 квітня 2019 року о 14.00 за адресою: Україна, 08700, Київська область, Обухівський район, село Плюти, вулиця Київська, будинок 102, кімната 206 (далі – Збори).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

30 квітня 2019 року, з 13.00 до 13.45, за місцем проведення Зборів.

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно із чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

24 година за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, а саме – 23 квітня 2019 року

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.    Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства; Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
1.1.    Обрати Головою Зборів представника акціонера Товариства - АТ «СКМ», а Бондарєву Тетяну Олексіївну
– секретарем Зборів.
1.2.    Покласти виконання функцій лічильної комісії на реєстраційну комісію.
1.3. Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії.
2.    Звіт Виконуючого обов’язки Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
3.    Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
4.    Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
5.    Порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
Направити прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, на покриття збитків минулих періодів.
6.    Про схвалення значних правочинів, вчинених Генеральним директором.
Проект рішення:
-    Затвердити угоди, що були укладені Генеральним директором Товариства в період з 01.07.2018 року по 30.01.2019 р. в порядку, встановленому ст. 72 ЗУ «Про акціонерні товариства».
 

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

www.luks-ua.com

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Під час підготовки до Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів до 30 квітня 2019 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з 8.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням Товариства. Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Зборів – головний бухгалтер Хоба Тетяна Миколаївна. Телефон для довідок (044) 455 82 12.

30 квітня 2019 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів разом із проектами рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.
Пропозиції вносяться у формі, порядку та строки, встановлені чинним законодавством.
Кожний акціонер має право до дати Зборів подати письмовий запит до Товариства та отримати на нього письмову відповідь щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Кожний акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах одному чи декільком своїм представникам. Порядок оформлення довіреностей визначений чинним законодавством. Представник акціонера  голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Загальна кількість зареєстрованих акцій Товариства

7 400 410 штук акцій

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства

7 400 410 штук акцій

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ТИС. ГРН.)

Найменування показника 

період 

звітний

2018

попередній

2017

Усього активів  

54 406

56 439

Основні засоби  

104

218

Довгострокові фінансові інвестиції  

73

110

Запаси 

0

53

Сумарна дебіторська заборгованість  

52 825

54 325

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 392

1 702

Нерозподілений прибуток 

-2 758 986

-2 769 136

Власний капітал 

-2 014 008

-2 024 158

Статутний капітал 

740 041

740 041

Довгострокові зобов'язання 

1 720 351

1 800 032

Поточні зобов'язання 

348 063

280 565

Чистий прибуток (збиток) 

10 150

-501 525

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

46

51

* дані можуть бути змінені за результатами аудиторських перевірок

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Виконуючий обов’язки Генерального директора АТ «Люкс»

Бондарєва Т.О.

Інформація розміщена на сайті 30.03.2019 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 квітня 2019 року - дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЮКС», код ЄДРПОУ 32880322 які відбудуться 30 квітня 2019 року
Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23 квітня 2019 року - дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Загальна кількість простих іменних акцій – 7 400 410 (сім мільйонів чотириста тисяч чотириста десять) штук. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 7 400 410 (сім мільйонів чотириста тисяч чотириста десять) штук.

Повідомлення про загальні збори

Шановні акціонери!
«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС» (ідентифікаційний номер 32880322) повідомляє про скликання відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України Наглядовою радою річних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» наводимо інформацію щодо проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів:

Інформація в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС»

Україна, 08700, Київська область, Обухівський район, село Плюти, вулиця Київська, будинок 102

Дата, час та місце проведення загальних зборів:

30 квітня 2018 року о 14.00 за адресою: Україна, 08700, Київська область, Обухівський район, село Плюти, вулиця Київська, будинок 102, кімната 206 (далі – Збори).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

30 квітня 2018 року, з 13.00 до 13.45, за місцем проведення Зборів.

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно із чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

24 година за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, а саме – 24 квітня 2018 року

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.    Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства; Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
1.1.    Обрати Головою Зборів представника акціонера Товариства - АТ «СКМ», а Перерву Юлію Юріївну – секретарем Зборів.
1.2.    Покласти виконання функцій лічильної комісії на реєстраційну комісію.
1.3. Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії.
2.    Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
3.    Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4.    Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства.
5.    Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством у 2017 році, за рахунок прибутків майбутніх періодів.
6.    Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проект рішення:
6.1. Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції (додається).
6.2. Доручити підписати Статут Товариства та Протокол загальних зборів акціонерів – Голові та Секретареві цих Зборів та посвідчити їх підписи нотаріально.
6.3. Уповноважити на вчинення всіх дій, пов’язаних з державною реєстрацією змін до Статуту Товариства, Генерального директора Товариства Перерву Юлію Юріївну з правом передоручення цих повноважень третім особам.
7.  Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Рішення, зокрема, але не обмежуючись, правочинів щодо купівлі-продажу майна, оренди, отримання та надання фінансової допомоги, позик, гарантій, поруки, комісії, доручення, отримання та надання послуг, граничною сукупною вартістю кожного із правочинів від 25 до 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Гранична сукупна вартість кожного правочину - не більше 50 відсотків вартості активів Товариства.
8. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення:
Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме, укладення з акціонером Товариства – АТ «СКМ», ідентифікаційний код 31227326, та його афілійованими особами договорів купівлі-продажу, оренди нерухомого майна, основних засобів та іншого майна Товариства, договорів позики (отримання та надання поворотної фінансової допомоги), а також договорів надання послуг, на умовах, передбачених проектами відповідних правочинів.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

www.luks-ua.com

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Під час підготовки до Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів до 30 квітня 2018 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з 8.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за місцезнаходженням Товариства. Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Зборів – головний бухгалтер Хоба Тетяна Миколаївна. Телефон для довідок (044) 455 82 12.

30 квітня 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів разом із проектами рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.
Пропозиції вносяться у формі, порядку та строки, встановлені чинним законодавством.
Кожний акціонер має право до дати Зборів подати письмовий запит до Товариства та отримати на нього письмову відповідь щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Кожний акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах одному чи декільком своїм представникам. Порядок оформлення довіреностей визначений чинним законодавством. Представник акціонера  голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Загальна кількість зареєстрованих акцій Товариства

7 400 410 штук акцій

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства

7 400 410 штук акцій

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ТИС. ГРН.)

Найменування показника 

період 

звітний

2017

попередній

2016

Усього активів  

61 928

732 834

Основні засоби  

218

437 580

Довгострокові фінансові інвестиції  

110

12 590

Запаси 

1 075

23 916

Сумарна дебіторська заборгованість  

58 792

183 688

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 702

54

Нерозподілений прибуток 

-2 763 647

-2 261 951

Власний капітал 

-2 018 669

-1 405 271

Статутний капітал 

740 041

740 041

Довгострокові зобов'язання 

1 800 032

1 743 828

Поточні зобов'язання 

280 565

394 277

Чистий прибуток (збиток) 

-501 525

-362 345

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

51

364

* дані можуть бути змінені за результатами аудиторських перевірок

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Генеральний директор АТ «Люкс»

Перерва Ю.Ю.

Інформація розміщена на сайті 30.03.2018 р.

Повідомлення про загальні збори

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС»
(надалі – Товариство або АТ «Люкс»)
(ідентифікаційний номер 32880322) повідомляє про скликання відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України Наглядовою радою річних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» наводимо інформацію щодо проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів:


Інформація в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів

Повне найменування та місцезнаходження Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС»

Україна, 08700, Київська область, Обухівський район, село Плюти, вулиця Київська, будинок 102

Дата, час та місце проведення загальних зборів:

30 квітня 2017 року о 14.00 за адресою: Україна, 08700, Київська область, Обухівський район, село Плюти, вулиця Київська, будинок 102, кімната 206

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

30 квітня 2017 року, з 13.00 до 13.45, за місцем  проведення Зборів.

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно із чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

24 година за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, а саме – 25 квітня 2017 року

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.    Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства; Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

2.    Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3.    Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4.    Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

5.    Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

6.    Про попереднє схвалення значних правочинів.

7.    Про обрання Президента Товариства та затвердження Положення про Президента Товариства.

8.    Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

www.luks-ua.com

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Під час підготовки до Зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів до 30 квітня 2017 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з 8.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 08700, Київська область, Обухівський район, село Плюти, вулиця Київська, будинок 102, кімната 206, АТ «Люкс». Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Зборів – головний бухгалтер АТ «Люкс» Хоба Тетяна Миколаївна. Телефон для довідок (044) 501 77 75.

 

30 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Зборів.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ТИС. ГРН.)

 

 

Найменування показника 

період 

звітний

2016 

попередній

2015 

Усього активів  

732 834

775 251

Основні засоби  

437 580

473 340

Довгострокові фінансові інвестиції  

12 590

15 583

Запаси 

23 916

29 635

Сумарна дебіторська заборгованість  

183 688

180 767

Грошові кошти та їх еквіваленти 

54

675

Нерозподілений прибуток 

-2 261 951

-1 896 784

Власний капітал 

-1 405 271

- 1 040 104

Статутний капітал 

740 041

740 041

Довгострокові зобов'язання 

1 743 828

1 539 232

Поточні зобов'язання 

394 277

276 123

Чистий прибуток (збиток) 

-362 345

-685 832

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

364

403

* дані можуть бути змінені за результатами аудиторських перевірок

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 31.03.2017 р. № 62 (2567).

 

Інформація розміщена на сайті 31.03.2017 р. Час розміщення: 17:00

Повідомлення про загальні збори

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС»
(надалі – Товариство або АТ «Люкс»)
(місцезнаходження: вулиця Постишева, 107, місто Донецьк, 83001, ідентифікаційний номер 32880322)

повідомляє про проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться
30 квітня 2016 року о 14.00 за адресою:
01025, м. Київ, вулиця Десятинна, 3 А, кімн. 211

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 13.00 до 13.45, за місцем проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 26.04.2016 року.

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно із чинним законодавством.

Під час підготовки до Зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів до 30 квітня 2016 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з 8.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 01025, м. Київ, вулиця Десятинна, 3 А, кімн. 211, АТ «Люкс». Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Зборів – головний бухгалтер АТ «Люкс» Хоба Тетяна Миколаївна. Телефон для довідок (044) 501 77 75.

30 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Зборів.


Порядок денний

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2015 рік.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів.

8. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

9. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

10. Про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка буде уповноважена на підписанні таких договорів.

12. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ТИС. ГРН.)

Найменування показника період
звітний 2015               попередній 2014
Усього активів 775 251 832 487
Основні засоби 473 340 517 609
Довгострокові фінансові інвестиції 15 583 16 140
Запаси 29 635 31 764
Сумарна дебіторська заборгованість 180 767 180 922
Грошові кошти та їх еквіваленти 675 6175
Нерозподілений прибуток -1 896 784 -1 210 952
Власний капітал - 1 040 104 -354 272
Статутний капітал 740 041 740 041
Довгострокові зобов'язання 1 539 232 1 011 283
Поточні зобов'язання 276 123 175 476
Чистий прибуток (збиток) -685 832 -620 571
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 403 444
* дані можуть бути змінені за результатами аудиторських перевірок
Генеральний директор
АТ «Люкс»
Ю.Ю. Перерва

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 31.03.2016 р. № 58 Бюлетень "Цінні папери України".
Інформація розміщена на сайті 31.03.2016 р., час розміщення: 9:00

Повідомлення про загальні збори

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС»
(надалі – Товариство або АТ «Люкс»)
(місцезнаходження: вулиця Постишева, 107, місто Донецьк, 83001, ідентифікаційний номер 32880322)

повідомляє про проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться
30 квітня 2015 року о 14.00 за адресою:
01025, м. Київ, вулиця Десятинна, 3 А, кімн. 211

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 13.00 до 13.45, за місцем проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 24.04.2015 року.

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно із чинним законодавством.

Під час підготовки до Зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів до 30 квітня 2015 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з 8.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 01025, м. Київ, вулиця Десятинна, 3 А, кімн. 211, АТ «Люкс». Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Зборів – головний бухгалтер АТ «Люкс» Лозинська Людмила Володимирівна. Телефон для довідок (044) 501 77 75.

30 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Зборів.

Порядок денний

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2014 рік.

7. Про зміни у складі органів управління Товариством.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2015 року.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ТИС. ГРН.)

Найменування показника період
звітний 2014 попередній 2013
Усього активів 878 766 779 159
Основні засоби 517 563 559 057
Довгострокові фінансові інвестиції 15 681 12 796
Запаси 34 072 31 370
Сумарна дебіторська заборгованість 181 142 19 557
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 175 16 424
Нерозподілений прибуток -1 161 918 - 541 356
Власний капітал -305 238 315 324
Статутний капітал 740 041 740 041
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 172 721 3 615
Чистий прибуток (збиток) -620 571 -152 802
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 444 457
* дані можуть бути змінені за результатами аудиторських перевірок
Генеральний директор
АТ «Люкс»
Ю.Ю. ПерерваПовідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 27.03.2015 р. № 59 "Відомості НКЦПФР".
Інформація розміщена на сайті 27.03.2015 р.

Повідомлення про загальні збори

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС»
(надалі – Товариство або АТ «Люкс»)
(місцезнаходження: вулиця Постишева, 107, місто Донецьк, 83001, ідентифікаційний номер 32880322)

повідомляє про проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться
25 квітня 2014 року о 14.00 за адресою:
83001, м. Донецьк, вулиця Постишева, 107, кімн. 1

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 13.00 до 13.45, за місцем проведення Зборів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 18.04.2014 року.

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно із чинним законодавством.

Під час підготовки до Зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів до 25 квітня 2014 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з 8.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 83001, м. Донецьк, вулиця Постишева, 107, кімн. 1, АТ «Люкс». Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Зборів – головний бухгалтер АТ «Люкс» Лозинська Людмила Володимирівна. Телефон для довідок (062) 334-99-42.

25 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Зборів.

Порядок денний

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3. Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

4. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2013 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2014 року.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ТИС. ГРН.)

Найменування показника період
звітний 2013 попередній 2012
Усього активів 779 159 820 920
Основні засоби 559 057 585 179
Довгострокові фінансові інвестиції 12 796 12 732
Запаси 31 370 36 740
Сумарна дебіторська заборгованість 19 557 39 437
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 424 7 054
Нерозподілений прибуток - 541 356 - 388 554
Власний капітал 315 324 468 126
Статутний капітал 740 041 740 041
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3 615 3 397
Чистий прибуток (збиток) - 152 802 - 146 575
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 457 447
* дані можуть бути змінені за результатами аудиторських перевірок
Генеральний директор
АТ «Люкс»

Повідомлення про загальні збори

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС»
(надалі – Товариство або АТ «Люкс»)
(місцезнаходження: вулиця Постишева, 107, місто Донецьк, 83001, ідентифікаційний номер 32880322)

повідомляє про проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться
02 серпня 2013 року о 14.00 за адресою:
83001, м. Донецьк, вулиця Постишева, 107, кімн. 1

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 13.00 до 13.45, за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 29.07.2013 року.

Для реєстрації учасникам Зборів необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно із чинним законодавством.

Під час підготовки до Зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Зборів до 02 серпня 2013 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з 8.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 83001, м. Донецьк, вулиця Постишева, 107, кімн. 1, АТ «Люкс». Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами Зборів – головний бухгалтер АТ «Люкс» Лозинська Людмила Володимирівна. Телефон для довідок (062) 334-99-42.

02 серпня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Зборів.


Порядок денний

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

3. Звіт і висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

4. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2012 рік.

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, що будуть укладатися Товариством протягом 2013 року.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ТИС. ГРН.)

Найменування показника період
звітний 2012               попередній 2011
Усього активів 820 920 851 607
Основні засоби 585 179 502 635
Довгострокові фінансові інвестиції 12 732 443
Запаси 36 740 48 366
Сумарна дебіторська заборгованість 39 437 42 977
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 054 7 222
Нерозподілений прибуток - 388 554 - 241 979
Власний капітал 468 126 627 389
Статутний капітал 740 041 740 041
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 3 397 5 235
Чистий прибуток (збиток) - 146 575 - 99 171
Середньорічна кількість акцій (шт.) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 447 428
* дані можуть бути змінені за результатами аудиторських перевірок
Генеральний директор
АТ «Люкс»
Ю.Ю. Перерва

Особлива інформація


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЮКС»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32880322

1.4. Місцезнаходження емітента: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 107

1.5. Міжміський код та телефон, факс: 062-334-99-42

1.6. Електронна поштова адреса: julia@luks-ua.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.luks-ua.com

1.8. Вид особливої інформації відповідно до глави 2 розділу ІІ: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Черговими Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 1 від 30.04.2012 р.) прийнято рішення про відкликання та обрання наступних посадових осіб:
Відкликаний зі складу Ревізійної комісії Товариства Пастухов Андрій Олександрович (паспорт серія ВЕ 059775, виданий Артемівським РВ УМВС України в Донецькій області, 26 травня 2001 р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді 7 років 4 місяця.
Призначено Ревізором Товариства юридичну особу SCM LIMITED, компанія зареєстрована згідно законодавства республіки Кіпр за номером 137516. Володіє акціями Товариства, частка якого у статутному капіталі складає 5,7791%.
Призначено членом Наглядової ради Товариства юридичну особу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 31227326), володіє акціями Товариства, частка якого у статутному капіталі складає 94,2209%.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади

Генеральний директор                                                                                 Ю.Ю. Перерва

                                                                                                                             (підпис)                 (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
                                                                                                                         3 травня 2012 року
                                                                                                                                (дата)
Титульний аркуш
Титульний аркуш
Титульний аркуш
Титульний аркуш Титульний аркуш Титульний аркуш

Регулярна інформація за 2011 рік

Титульний аркуш

Титульний аркуш

Зміст

Зміст

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Інформація про державну реєстрацію емітента

Інформація про державну реєстрацію емітента

Банки, що обслуговують емітента

Банки, що обслуговують емітента

Основні види діяльності

Основні види діяльності

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Інформація про випуски акцій емітента

Інформація про випуски акцій емітента

Опис бізнесу

Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу Опис бізнесу

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Інформація про стан корпоративного управління

Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління

Звіт про корпоративне управління

Звіт про корпоративне управління

Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність
Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність
Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність

Регулярна інформація за 2012 рік

Титульний аркуш

Титульний аркуш

Зміст

Зміст

Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента Інформація про державну реєстрацію емітента Банки, що обслуговують емітента Основні види діяльності

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про випуски акцій емітента

Інформація про випуски акцій емітента

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Інформація про стан корпоративного управління

Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління

Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність
Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність
Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність

Регулярна інформація за 2013 рік

Титульний аркуш

Титульний аркуш

Зміст

Зміст

Основні відомості про емітента

Основні відомості про емітента

Відомости щодо участі емітета в створенні юридичних осіб

Відомости щодо участі емітета в створенні юридичних осіб

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітета

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про випуски акцій емітента

Інформація про випуски акцій емітента

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Інформація про аудиторський висновок (звіт)

Інформація про аудиторський висновок (звіт)

Інформація про стан корпоративного управління

Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління

Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73

Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність
Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність
Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність
-->

Регулярна інформація за 2014 рік

Титульний аркуш

Титульний аркуш

Зміст

Зміст Зміст Зміст

Основні відомості про емітента

Основні відомості про емітента

Відомости щодо участі емітета в створенні юридичних осіб

Відомости щодо участі емітета в створенні юридичних осіб

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітета Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітета Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітета Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітета

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про випуски акцій емітента

Інформація про випуски акцій емітента

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Інформація про зобов'язання емітента

Інформація про стан корпоративного управління

Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління Інформація про стан корпоративного управління

Інформація про аудиторський висновок (звіт)

Інформація про аудиторський висновок (звіт)

Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність Річна фінансова звітність
"

Регулярна інформація за 2015 рік

Титульний аркуш

Титульний аркуш

Зміст

Зміст Зміст Зміст

Основні відомості про емітента

Дата розміщення 25.04.2016 р., час:09:00
-------------- "

Регулярна інформація за 2017 рік

Титульний аркуш

Титульний аркуш

Зміст

Зміст Зміст Зміст

Основні відомості про емітента

Дата розміщення 27.04.2018 р., час:16:00
-------------- "

Регулярна інформація за 2016 рік

Титульний аркуш

Титульний аркуш

Зміст

Зміст Зміст Зміст

Основні відомості про емітента

Дата розміщення 26.04.2017 р., час:16:00
--------------